Staff & Students  

 
Name E-Mail Address(@ysr.net.it-chiba.ac.jp is omitted.)
Staff
Associate Professor Tomoyuki YASHIRO <yashiro>
Students
Graduate Students Akira INOUE <akira>
Yuichi TANAKA <yuichi>
Undergraduate Students

Hirotoshi OGURO <oguro>
Hiroki KIKUGUCHI <kiku>
Yuta KISHIKAWA <kishi>
Munoru KIMURA <unknown>
Yuya SAKUMA <sakuma04>
Kazutomo SUGAWARA <suga>
Yuki SOMEYA <someya>
Kunihiro CHIDA <hige>
Hayato NAGANO <nagano>
Takuto NARUSHIMA <naru>
Naoki FUJIE <naoki>
Genta FUJIEDA <gigen11>
Ryohei FUJISHIMA <fujiyama>
Masaya MATSUDA <matsuda>
Ryosuke YOKOYAMA <yoko>

Back to .. [YSR-lab Top Page]
Copyright (C) 2004 by Tomoyuki Yashiro
Valid HTML 4.0! Valid CSS!